ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ. Νέο Πρόγραμμα Ανακοίνωση του Ειδικού Εκκαθαριστή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας προς ενημέρωση του κοινού Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της από 97/8.12.2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β/3105/08.12.2013) ανακλήθηκε η άδεια της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας  Συν. Π.Ε.», η οποία τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», αριθμός Μ.Α.Ε. 23013/01ΑΤ/90/394/02. Η ανάδοχος τράπεζα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ALPHA BANK) ανέλαβε το σύνολο των καταθέσεων της Συνεταιριστικής. Η εξυπηρέτηση των δανείων της Συνεταιριστικής θα συνεχιστεί κανονικά από την Συνεταιριστική μόλις επαναλειτουργήσουν τα καταστήματά της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της εκκαθάρισης και τις καταθέσεις μπορείτε να λάβετε καλώντας στο τηλέφωνο 24610-23449 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 έως 14:30. Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή Κοζάνη, 11.12.2013                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ. Υπό Ειδική Εκκαθάριση προς ενημέρωση των δανειοληπτών Δυνάμει της από 97/8.12.2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της  Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος με τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε.», τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».Η Συνεταιριστική Τράπεζα ενημερώνει τους δανειολήπτες πως η εξυπηρέτηση των δανείων ξεκίνησε από την 07.01.2014 και μπορεί να γίνεται είτε στο κεντρικό της κατάστημα στην οδό N. Τσόντζα 3-5, Κοζάνη, ΤΚ 501 00 είτε με κατάθεση στον υπ’ αριθμ. 860.00.2002.013824 λογαριασμό όψεως που διατηρούμε στην ALPHA BANK.  Σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του κοινού: 24610 - 47165 και 24610 – 23449.       Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κοζάνη, 02.01.2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανακοίνωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ. Υπό Ειδική Εκκαθάριση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με το τραπεζικό προϊόν «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ» Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ανακοινώνει πως σχετικά με το προϊόν υπό τον τίτλο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ», το οποίο αποτελούνταν από i) προθεσμιακή κατάθεση και ii) επένδυση στο κεφάλαιο της Συνεταιριστικής, το ποσό που αντιστοιχούσε στην προθεσμιακή κατάθεση έχει ήδη μεταφερθεί στην ALPHA BANK, ενώ για τις απαιτήσεις των πελατών  της Συνεταιριστικής αναφορικά με το ποσό που αποτελούσε επένδυση στο κεφάλαιο της Συνεταιριστικής θα εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις της τραπεζικής και πτωχευτικής νομοθεσίας που διέπουν την  Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Κοζάνη, 06.10.2014 Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή, ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.                                                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περί ορισμού δικασίμου επί της εκθέσεως της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» ως ειδικού εκκαθαριστή  του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση» περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του ανωτέρω   πιστωτικού ιδρύματος. Ο Ειδικός Εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση»,«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», ο οποίος διορίστηκε δυνάμει της με αριθμό 97/1/2013 Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄3105/8.12.2013).                                                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (υπ' αριθ. 21/2/4.11.2011 απόφαση της Ε.Π.Α.Θ της Τράπεζας τηςΕλλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το οποίο ορίζει ότι οι αντιρρήσεις κατά απαιτήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και οι αντιρρήσεις κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού, εισάγονται αμελλητί από κοινού στο σύνολό τους ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου από τον Ειδικό Εκκαθαριστή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα, προέβη σε σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης (Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας) δικογράφου περί εισαγωγής αντιρρήσεων ατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση», οι οποίες ασκήθηκαν από τον ίδιο και συμπεριελήφθησαν στην από 25.6.2014 έκθεση επαληθεύσεως αυτού, καθώς και αυτές οι οποίες ασκήθηκαν από τους πιστωτές εντός της προβλεπομένης στο άρθρο 4 παρ. 2 του ως άνω Κανονισμού προθεσμίας. Η συζήτηση των ανωτέρω αντιρρήσεων θα διεξαχθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης,  (Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας) κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 5ης Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9.00, με αριθμό πινακίου 1 και οι πιστωτές του εν λόγω πιστωτικούιδρύματος καλούνται να παραστούν όποτε και όπου ανωτέρω ορίζεται.Ότι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 145 του ν. 4261/2014, και με δεδομένο ότι ο αριθμός των πιστωτών προς τους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων υπερβαίνει τους εκατό (100), η κλήτευση των διαδίκων αντικαθίσταται με  ανακοίνωση της προσδιορισθείσας δικασίμου από τον ειδικό εκκαθαριστή,  η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος και της Τράπεζας της Ελλάδος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το ανωτέρω άρθρο προς γνώση  των πιστωτών και για τις νόμιμες συνέπειες.Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει με  δικά του έξοδα αντίγραφο της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του και με έξοδα του ιδίου, αντίγραφο της ως άνω έκθεσης σε έγχαρτη μορφή. Για τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου της έκθεσης, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση (οδός Τσόντζα αρ.3, Κοζάνη), από 5.11.2014 έως 31.12.2014, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και τις ώρες από 10.00μέχρι και 13.00.Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα: 24610-42174.                                                                                                                                                                                                                                                             Κοζάνη, 3 Νοεμβρίου 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» Στέφανος Παπαδόπουλος